Có 1 kết quả:

cầu lợi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tìm kiếm lợi riêng cho mình.

Một số bài thơ có sử dụng