Có 1 kết quả:

cầu kì

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tìm cái lạ lùng, không thích bình thường giản dị.