Có 1 kết quả:

cầu khẩn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Van xin chân thành.