Có 1 kết quả:

cầu cứu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xin cứu giúp. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Mỗ nguyện thân vãng Bắc Hải quận, cầu Khổng Dung khởi binh cứu viện; cánh đắc nhất nhân vãng Thanh Châu Điền Khải xứ cầu cứu” 某願親往北海郡, 求孔融起兵救援; 更得一人往青州田楷處求救 (Đệ thập nhất hồi) Tôi xin sang quận Bắc Hải cầu Khổng Dung đem quân cứu viện; lại xin sai một người nữa sang Thanh Châu xin Điền Khải cứu giúp.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xin được giúp đỡ khỏi tai ách.