Có 1 kết quả:

cầu dụng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mong mỏi được làm quan. Xin được dùng tới.