Có 1 kết quả:

cầu đảo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lễ bái xin xỏ thần linh.