Có 1 kết quả:

cầu thân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xin kết thân bằng hôn nhân. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Chủ công hữu nhất tử, khả lệnh nhân cầu thân ư Bố” 主公有一子, 可令人求親於布 (Đệ thập lục hồi) Chúa công có một con trai, nên sai người cầu thân với Lã Bố.

Một số bài thơ có sử dụng