Có 1 kết quả:

cầu hàng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xin được tuân theo, không dám đánh lại nữa.