Có 1 kết quả:

cầu nguyện

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mong muốn và xin xỏ với thần linh.