Có 1 kết quả:

mang nhiên

1/1

mang nhiên

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. mù tịt, không biết gì
2. thất vọng, chán nản