Có 1 kết quả:

hãn hạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đổ mồ hôi, chỉ sự sợ hãi hoặc hổ thẹn.