Có 1 kết quả:

hãn dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước mồ hôi ( Perspiration ).