Có 1 kết quả:

hãn quản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ống bài tiết mồ hôi.