Có 1 kết quả:

hãn tuyến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cơ quan bài tiết mồ hôi ( Sudoriferous Glands ).