Có 1 kết quả:

hãn y

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Hãn nhu 汗襦, Hãn sam 汗衫.

Một số bài thơ có sử dụng