Có 1 kết quả:

hãn sam

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Hãn nhu 汗襦.