Có 1 kết quả:

hãn nhan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặt đổ mồ hôi, chỉ bộ mặt hổ thẹn.

Một số bài thơ có sử dụng