Có 1 kết quả:

ô danh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhơ nhớp tên tuổi — Tiếng xấu. » Thân nghìn vàng để ô danh má hồng « ( Kiều ).