Có 1 kết quả:

oa tôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khoét đất, lấy đất làm chén uống rượu hoặc đúc tượng.

Một số bài thơ có sử dụng