Có 1 kết quả:

ô nê

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bùn nhơ.

Một số bài thơ có sử dụng