Có 1 kết quả:

ô trọc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đục bẩn, nhơ nhớp.