Có 1 kết quả:

ô nhục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xấu xa nhơ bẩn, rất đáng hổ thẹn.