Có 1 kết quả:

ô điểm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ xấu. Chỗ yếu kém. Như Khuyết điểm.