Có 1 kết quả:

tấn tảo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rẩy nước mà quét cho khỏi bụi và cho sạch.