Có 1 kết quả:

nhữ đẳng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bọn này. Chúng bay. Thơ Lí Thường Kiệt có câu: » Nhữ đẳng hành khang thủ bại hư « ( Bọn bay rồi coi sẽ phải giữ lấy phần thất bại ).

Một số bài thơ có sử dụng