Có 1 kết quả:

giang ly

1/1

giang ly

giản thể

Từ điển phổ thông

cỏ giang ly