Có 1 kết quả:

giang tô

1/1

giang tô

phồn thể

Từ điển phổ thông

tỉnh Giang Tô của Trung Quốc