Có 1 kết quả:

giang diện

1/1

giang diện

phồn thể

Từ điển phổ thông

mặt sông, mặt nước sông