Có 1 kết quả:

trì đình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngôi nhà mát cất trên mặt ao hồ.

Một số bài thơ có sử dụng