Có 1 kết quả:

ô nhiễm

1/1

ô nhiễm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ô nhiễm, bẩn, ô uế