Có 1 kết quả:

dật hoạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng nước chảy xiết.