Có 1 kết quả:

uông lệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước mắt đầm đìa.