Có 1 kết quả:

uông mang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước lớn mênh mông.