Có 1 kết quả:

thải hồi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Loại ra và cho về, không dùng nữa.