Có 1 kết quả:

cấp cấp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Miệt mài, sa sả, gắng sức làm cho được. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Cấp cấp phương đồ nhất kích mưu” 汲汲方圖一擊謀 (Á Phụ mộ 亞父墓) Miệt mài gấp rút lo mưu chước đánh (quân địch).
2. Giả dối, gian trá. ◇Trang Tử 莊子: “Tử chi đạo, cuồng cuồng cấp cấp” 子之道, 狂狂汲汲 (Đạo Chích 盜跖) Cái đạo của ngươi, khùng điên hư ngụy.
3. Lo sợ không yên. ◇Tam quốc chí 三國志: “Thập nhất niên trung nhi tam tỉ đô, thường cấp cấp vô hoan, toại phát tật hoăng” 十一年中而三徙都, 常汲汲無歡, 遂發疾薨 (Trần Tư Vương Thực truyện 陳思王植傳) Trong mười một năm, ba lần dời đô, thường lo sợ không vui, rồi sinh bệnh băng hà.
4. Cung kính cẩn thận.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Liên miên không ngừng — Vẻ dối trá.

Một số bài thơ có sử dụng