Có 1 kết quả:

bàng bàng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng nước dâng lớn, mênh mông.