Có 1 kết quả:

hung dũng

1/1

hung dũng

giản thể

Từ điển phổ thông

nước chảy ầm ầm