Có 1 kết quả:

quyết thắng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhất định phải hơn, không chịu thua.

Một số bài thơ có sử dụng