Có 1 kết quả:

quyết tâm

1/1

quyết tâm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

quyết tâm, quả quyết, nhất định

Một số bài thơ có sử dụng