Có 1 kết quả:

quyết liệt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dứt khoát, mạnh mẽ.