Có 1 kết quả:

quyết nhiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhất định như vậy, không thể khác.

Một số bài thơ có sử dụng