Có 1 kết quả:

quyết nghi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xét đoán dứt khoát được điều ngờ vực.