Có 1 kết quả:

quyết nghị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cho ý kiến dứt khoát về một việc được đem ra bàn bạc.