Có 1 kết quả:

quyết thư hùng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhất định so tài hơn kém rõ rệt như trống với mái.

Một số bài thơ có sử dụng