Có 1 kết quả:

khí áp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sức đẩy của hơi nước.