Có 1 kết quả:

ốc diễn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phì nhiêu, mầu mỡ.