Có 1 kết quả:

ốc nhiêu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Ốc mĩ 沃美.