Có 1 kết quả:

trầm lự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lo nghỉ sâu xa trong lòng.