Có 1 kết quả:

trầm luân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chìm đắm. Đoạn trường tân thanh : » Nhờ tay tế độ vớt người trầm luân «.

Một số bài thơ có sử dụng