Có 1 kết quả:

trầm cố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh nặng lâu ngày.